فراخوان برای حضور در نخستین دوره جایزه ملی عارف منتشر شد

فراخوان شرکت هنرمندان برای حضور در نخستین دوره جایزه ملی عارف با محوریت اصلی تصنیف در موسیقی ردیف دستگاهی ایرانی منتشر شد.

ادامه مطلب “فراخوان برای حضور در نخستین دوره جایزه ملی عارف منتشر شد”