به گزارش روابط عمومی دفتر موسیقی، در سه ماهه نخست سال جاری، 839 تک آهنگ از دفتر موسیقی مجوز دریافت کرده است که این تعداد در بهار سال گذشته 495 تک آهنگ بوده و افزایش حدود دو برابری داشته است یعنی به طور میانگین در هر روز، تقریبا 10 تک آهنگ، مجوز گرفته است.

 

در سه ماهه بهار امسال همچنین، 62 آلبوم و 44 نماهنگ نیز از دفتر موسیقی مجوز گرفته است که سال گذشته در بهار، 76 آلبوم و 48 نماهنگ با مجوز دفتر موسیقی منتشر شده بود.